Informacja o dostępności

Strona Galerii ArtBrut została przygotowana zgodnie z wymogami WCAG. Wielkość czcionki jest dostosowana dla osób niedowidzących i istnieje możliwość jej powiększenia. Można też zmienić kontrast, co ułatwia korzystanie z witryny osobom z różnymi dysfunkcjami wzroku. Strona ma także specjalnie zaprojektowany design, który umożliwia intuicyjną nawigację z wykorzystaniem ideogramów, co pomaga poruszać się po stronie osobom z niepełnosprawnością intelektualną oraz z trudnościami w czytaniu. Punkty orientacyjne witryny (elementy menu, ideogramy twórców) zostały stworzone na bazie prac twórców Galerii ArtBrut. Po stronie można się poruszać zarówno za pomocą klawiatury, jak i myszki. Tekst jest rozpoznawalny dla czytników ekranów (np. NVDA).

Deklaracja dostępności Strona Galerii ArtBrut we Wrocławiu

STOWARZYSZENIE "ŚWIAT NADZIEI" zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Galerii ArtBrut we Wrocławiu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2014-11-15
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-10

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-04-06
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-04-06

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Zarząd Stowarzyszenia Świat Nadziei
 • Adres: RUSKA 46A /LU 33
  50-079 WROCŁAW
 • E-mail: stowarzyszenie@swiatnadziei.org
 • Telefon: +48507431127

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Lokal położony na 1. piętrze budynku z dostępem do windy. Wejście z windy bezpośrednio do lokalu.
 • Możliwość poruszania się na wózku inalidzkim.
 • Pomieszczenia sanitarne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.
 • Prawo wstępu z psem asystentem.
 • Pomoc asystenta osób z niepełnosprawnością.