Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w warunkach pandemii COVID-19 w Stowarzyszeniu Świat Nadziei / Galerii i Pracowni ArtBrut

Cel wdrożenia:

1. Profilaktyczne działanie przeciwepidemiczne dostosowane do aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz regulacji i wytycznych rządowych.

2. Minimalizowanie ryzyka rozprzestrzenia się koronawirusa w związku z działalnością Stowarzyszenia Świat Nadziei / Galerii i Pracowni ArtBrut.

3. Zapewnienia bezpieczeństwa osobom zatrudnionym oraz odbiorcom i uczestnikom działań.

Informacje wstępne i zakres procedur:

1. Procedury obejmują określenie zasad bezpiecznej i higienicznej działalności Stowarzyszenia Świat Nadziei, a w szczególności funkcjonowania Galerii i Pracowni ArtBrut, sposobów monitorowania oraz zakresu zadań w sytuacji wystąpienia wirusa COVID-19 na terenie siedziby Stowarzyszenia oraz prowadzonej przez nie Galerii i Pracowni.

2. Procedury bezpieczeństwa i zasady funkcjonowania stowarzyszenia oraz Pracowni i Galerii

ArtBrut ustalane są przez Zarząd Stowarzyszenia z uwzględnieniem obowiązujących wytycznych związanych z pandemią koronawirusa COVID-19, w tym w szczególności: Wytycznych dotyczących funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce, Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce oraz Rekomendacji dotyczących działalności placówek pobytu dziennego dla osób niepełnosprawnych i z zaburzeniami psychicznymi.

3. Do przestrzegania procedur zobowiązane są wszystkie osoby z grup wymienione w procedurze

 • Zarząd stowarzyszenia

 • Osoby zatrudnione w ramach realizowanych zadań

 • Niepełnosprawni uczestnicy zajęć i działań oraz ich rodzice i prawni opiekunowie 

 • Odbiorcy realizowanych wydarzeń artystycznych.

4. Procedury określające funkcjonowanie i  działania, zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem, dlatego wymienione osoby w szczególności osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie decydujący się na udział w zajęciach oraz wydarzeniach artystycznych są zobowiązane wypełnić stosowne Oświadczenie /Zał.nr 1/.

5. Zarząd Stowarzyszenia ma prawo zawiesić podjęte działania Stowarzyszenia w ramach realizowanych zadań, w szczególności w ramach funkcjonowania Pracowni i Galerii ArtBrut  w przypadku: 

 • podejrzenia lub stwierdzenia zachorowań na COVID-19 wśród osób zatrudnionych, uczestników lub odbiorców (w porozumieniu z Powiatowa Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną we Wrocławiu).

 • w przypadku znaczących braków kadrowych.

§ 1

Ogólne Procedury działalności Stowarzyszenia Świat Nadziei oraz Galerii i Pracowni ArtBrut w związku z COVID-19.

 1. Utrzymanie w możliwie jak najszerszym stopniu działalności statutowej w Sieci. 

 2. Transformowanie form działalności niewymagających bezpośrednich kontaktów – przeniesienie części działalności do Sieci.

 3. Zaniechanie, do odwołania, organizacji wydarzeń dla większych grup ludzi (debat, spotkań, wernisaży, finisaży, konferencji, eventów, przeglądów), z wyjątkiem tych, które mogą odbywać się online.

 4. Wdrożenie rekomendowanych wytycznych – w nawiązaniu do specyfiki prowadzonej działalności i obowiązujących wymogów.

 5. Upublicznienie na stronach internetowych i kanałach społecznościowych Stowarzyszenia/ Galerii i Pracowni ArtBrut informacji o aktualnie obowiązujących zasadach funkcjonowania, przebywania i korzystania z pomieszczeń w związku z prowadzoną działalnością statutową.

 6. Przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu, zapewniającym łatwy dostęp, potrzebnych numerów telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych, a także innych obowiązujących informacji, instrukcji i wytycznych.

 7. Obowiązkowe zapoznanie zatrudnionych osób oraz uczestników organizowanych zajęć i wydarzeń z wytycznymi związanymi z zakażeniem koronawirusem – przekazanie najważniejszych wytycznych i obowiązków w tym zakresie.

 8. Ograniczenie przebywania w placówce osób z zewnątrz i zachowanie dodatkowych środków   

       ostrożności przy ewentualnych kontaktach z takimi osobami (poczta, urzędnicy, dostawcy).

 1. Bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

§ 2

Zapewnienie bezpieczeństwa osobom zatrudnionym i uczestnikom zajęć.

Zarząd Stowarzyszenia zobowiązuje się do: 

 1. Poinformowania osób zatrudnionych, odbiorców i uczestników działań o  zakazie przebywania w obiekcie osób z niepokojącymi objawami choroby zakaźnej, po kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub poddaną kwarantannie; w powyższe sytuacji zalecane jest pozostanie w domu, skorzystanie z teleporady medycznej, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia – wezwanie pogotowia ratunkowego.

 2. Poinformowania osób zatrudnionych, odbiorców i uczestników działań o obowiązujących procedurach oraz oświadczeniach i deklaracjach do wypełnienia.

 3. Podziału realizowanych zadań tak, aby ich część - niewymagająca fizycznej obecności pracowników w siedzibie – mogła być jak najdłużej realizowana zdalnie.

 4. Zapewnienia w razie potrzeby osobom zatrudnionym dostępu do środków ochrony indywidualnej (rękawiczki jednorazowe, maseczki ochronne, przyłbice) i preparatów do dezynfekcji.

 5. Zapewnienia i oznaczenia zamykanych pojemników na zużyte środki ochrony osobistej.

 6. Zapewnienia, w miarę możliwości, regularnego wietrzenia nieklimatyzowanych pomieszczeń.

 7. Regularnego czyszczenia toalet i urządzeń sanitarnych oraz  powierzchni wspólnych jak: klamki drzwi i okien, poręcze, blaty, oparcia krzeseł, włączniki świateł, framugi i skrzydła drzwi, uchwyty, przyciski windy i domofonu, urządzenia w pomieszczeniach socjalnych, 

 8. Organizacji prowadzonych działań z uwzględnieniem wymaganego dystansu przestrzennego,

 w tym:

a) ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań i narad wewnętrznych; spotkania powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach, z zachowaniem odległości pomiędzy osobami (minimum 1,5 - 2 m); preferowany jest kontakt telefoniczny oraz mailowy i online.

b) ograniczenie  korzystania przez osoby zatrudnione, odbiorców i uczestników działań z przestrzeni wspólnych, w tym:

 >  korzystanie z pomieszczenia kuchenno-socjalnego - max 2 osoby oraz zawieszenie 

     jednoczesnego spożywania posiłków w jednym pomieszczeniu przez kilka osób;

 >  korzystanie z toalet - 1 osoba w 1 pomieszczeniu;

 >  prowadzenie zajęć grupowych (wymóg dla obiektów do 300 m2 /12 osób + 1 osoba 

     prowadząca – na jednego uczestnika musi przypadać co najmniej 10 m2);  

 >  prowadzenie indywidualnych zajęć w pomieszczeniu (prowadzący / uczestnik) - 

     z zachowaniem odległości co najmniej 2 metry; 

c) ustalenie ścieżek komunikacyjnych

 1. Otoczenia szczególną troską osób zatrudnionych, współpracowników, odbiorców i uczestników z grup ryzyka – jeśli to możliwe nieangażowanie w bezpośredni kontakt osób powyżej 60 roku życia oraz przewlekle chorych.

 2. Ustalenia dodatkowych wytycznych dla osób zatrudnionych oraz uczestników zajęć i działań.

§ 3

Wytyczne dla osób zatrudnionych oraz uczestników zajęć i działań. 

1. Osoby te zobowiązane są do:

a) Zapoznania się z obowiązującymi procedurami. 

b)  Wypełnienia stosownych oświadczeń i deklaracji.

c) Przestrzegania i realizowania obowiązujących procedur, w tym:

> Tuż po przyjściu, przed rozpoczęciem pracy lub działań - zastosowania procedury pomiaru  temperatury  ciała  przy  pomocy  termometru  bezdotykowego, w szczególności  u  uczestników zajęć i osób zatrudnionych, /po uprzednim wyrażeniu zgody/; 

> Tuż po przyjściu, przed rozpoczęciem pracy lub działań - obligatoryjnego  umycia rąk wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i zdezynfekowania osuszonych dłoni środkiem na bazie alkoholu (min. 60%);

> Noszenia osłony nosa i ust, ewentualnie przyłbicy oraz rękawiczek ochronnych oraz regularnego i dokładnego mycia wodą z mydłem i dezynfekowania rąk podczas wykonywania działań i obowiązków, zgodnie z instrukcjami;

> Zachowania bezpiecznej odległość od współpracowników i innych osób - rekomendowane 1,5 - 2 metry;

> Podczas kaszlu i kichania zakrywania ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką - którą jak najszybciej należy wyrzucić do zamkniętego kosza i umyć ręce.

> Unikania na ile to możliwe dotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.

> Dołożenia wszelkich starań, aby stanowiska pracy i działań były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończeniu działań. Należy pamiętać o częstej dezynfekcji powierzchni dotykowych i wszystkich przedmiotów mających bezpośredni kontakt z osobami, które je użytkują, takich jak blaty, klawiatury i myszki, zszywacze, kalkulatory, długopisy,  itp.

>  Nie  pozostawiania  przedmiotów osobistych jak telefony  komórkowe, portfele, klucze zapalniczki i inne  na  powierzchniach ogólnodostępnych;

> Przestrzegania procedur związanych ze spożywaniem posiłków na terenie Stowarzyszenia / Galerii i Pracowni ArtBrut w tym:

- zakazu jednoczesnego spożywania posiłków w jednym pomieszczeniu przez kilka osób; 

- korzystania z naczyń i sztućców jednorazowych; po użyciu naczyń i sztućców jednorazowych należy je wrzucić do dedykowanego kosza na śmieci;

- posiłki przynoszone do Stowarzyszenia / Galerii i Pracowni ArtBrut powinny być szczelnie zapakowane w pojemnikach jednorazowych;

-  po każdym posiłku  należy  uprzątnąć  resztki  produktów  z  powierzchni ogólnodostępnej,  umyć  i  zdezynfekować  blaty  stolików /  powierzchni

> Przebywania uczestników zajęć i innych działań w wyznaczonych i stałych salach i miejscach oraz przestrzeganie ustalonych ścieżek komunikacyjnych.

> Unikania dojazdów środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.

2. Procedury określające funkcjonowanie i prowadzenie zajęć w ramach Galerii i Pracowni ArtBrut, minimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem, dlatego ich uczestnicy, w szczególności osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie oraz  inne osoby z grupy podwyższonego ryzyka decydują się na udział w zajęciach na własną odpowiedzialność i nie będą dochodzić roszczeń wobec Zarządu Stowarzyszenia Świat Nadziei.

§ 4

Zapewnienie bezpieczeństwa odbiorcom wydarzeń artystycznych 

i zasady organizacji tych wydarzeń w przestrzeni Galerii i Pracowni ArtBrut 

Zarząd Stowarzyszenia zobowiązuje się do:

 1. Delegowania konkretnego pracownika do zadań związanych z dbałością o zachowanie wszelkich ustalonych procedur oraz stałego kontaktu z wyznaczoną osobą z właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

 1. Umieszczenia w widocznym miejscu przed wejściem do lokalu informacji o maksymalnej liczbie odbiorców, mogących jednocześnie przebywać w Galerii i Pracowni ArtBrut oraz właściwych instrukcji i wytycznych dotyczących wydarzenia.

 2. Zapewnienia odbiorcom środków do dezynfekcji (płyny dezynfekcyjne, mydło, ręczniki papierowe). 

 3. Zapewnienie i oznaczenie, zamkniętych pojemników dedykowanych na zużyte środki ochrony osobistej;

 1. Upublicznienia na stronach internetowych i kanałach społecznościowych Stowarzyszenia / Galerii i Pracowni ArtBrut informacji o aktualnie obowiązujących zasadach organizacji wydarzeń.

 2. Wywieszenia w pomieszczeniach instrukcji sanitarnohigienicznych dotyczących mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – także instrukcji dezynfekcji rąk.

 3. Zapewnienia sprzętu i środków do prac porządkowych oraz ich monitorowania, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów.

 4. Ograniczenia liczebności odbiorców, adekwatnie do obowiązujących przepisów, w celu przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego wraz z dostosowaniem godzin otwarcia dla odbiorców.

 5. Pomiaru temperatury przy wejściu oraz dopilnowania, aby wszyscy odbiorcy dezynfekowali dłonie przy wejściu oraz posiadali ochronę zakrywającą usta i nos.

 6. Dopilnowania, aby odbiorcy przestrzegali wyznaczonych ścieżek komunikacyjnych i nie przekraczali wyznaczonych linii (oznakowanie na podłodze), jeśli takie są wyznaczone.

 7. Ograniczenia wykorzystania multimediów i innych urządzeń aktywowanych dotykiem, np.  ekranów dotykowych, słuchawek, pilotów.

 8. Ograniczenia możliwości korzystania z wieszaków na ubrania  (np. co drugi wieszak) lub czasowe zniesienie takiej możliwości.

 9. Ograniczenia liczby osób przebywających w toaletach - 1 osoba w 1 pomieszczeniu.

 10. Bieżącej dezynfekcji toalet i urządzeń sanitarnych oraz w miarę potrzeb i możliwości – innych często dotykanych powierzchni wspólnych, z którymi stykają się odbiorcy, jak klamki, przyciski windy i domofonu, włączniki świateł, uchwyty.

 11. W przypadku cateringu, zastosowanie zamkniętych opakowań „na wynos”;

16. Dodatkowe procedury dla osób zatrudnionych przy realizacji wydarzenia:

 • zebranie danych kontaktowych od osób zatrudnionych do obsługi wydarzenia (tzw. tracking pracowników);

 • wypełnienie oświadczenia przez osoby zatrudnione do obsługi wydarzenia na temat stanu zdrowia w momencie przystąpienia do pracy

 • obowiązkowe maseczki/przyłbice u wszystkich osób zatrudnionych do obsługi wydarzenia;

 • obowiązkowa dezynfekcja dłoni przy wejściu na teren wydarzenia i wyjściu;

 • wyposażenie personelu sprzątającego w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji;

 • przeszkolenie osób zatrudnionych w zakresie bezkontaktowej obsługi odbiorców wydarzenia;

 • planowanie harmonogramu organizacji wydarzenia, tak aby jak najmniejsza liczba osób pracowała w jednym czasie w jednym miejscu 

 • opracowanie odpowiednich zapisów do umów z osobami zatrudnianymi na umowę zlecenie/dzieło (np. klauzula RODO dotycząca udostępniania danych GIS, oświadczenie o stanie zdrowia)

 • opracowanie odpowiednich zapisów do instrukcji BHP uwzględniających wytyczne GIS.

§ 5

Wytyczne dla odbiorców wydarzeń artystycznych realizowanych w przestrzeni Galerii i Pracowni ArtBrut

1. Odbiorcy wydarzeń artystycznych zobowiązani są do:

a) Zapoznania się z obowiązującymi procedurami w tym z procedurami postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem COVID-19 

b) Przestrzegania i realizowania obowiązujących procedur i wytycznych i instrukcji w tym:

> Przestrzegania informacji o maksymalnej liczbie odbiorców, mogących jednocześnie przebywać w Galerii i Pracowni ArtBrut; 

> Przestrzegania  procedury, aby wszyscy odbiorcy mierzyli temperaturę, dezynfekowali dłonie przy wejściu oraz nosili do czasu obowiązywania, ochronę zakrywającą usta i nos,

> Przestrzegania wyznaczonych ścieżek komunikacyjnych oraz nieprzekraczania wyznaczonych linii (oznakowań na podłodze), jeśli takie są wyznaczone;

> Zachowania bezpiecznej odległość od innych osób - rekomendowane 1,5 - 2 metry;

> Podczas kaszlu i kichania zakrywania ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką; 

> korzystania z oznakowanych, zamkniętych pojemników dedykowanych na zużyte środki ochrony osobistej;

> Unikania na ile to możliwe dotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.

>  Nie  pozostawiania  przedmiotów osobistych jak telefony  komórkowe, portfele, klucze zapalniczki i innych  na  powierzchniach ogólnodostępnych;

> Przestrzegania ograniczenia w możliwości korzystania z wieszaków na ubrania; 

> Przestrzegania ograniczenia liczby osób przebywających w toaletach - 1 osoba w 1 pomieszczeniu.

> Przestrzegania procedur związanych z cateringiem i spożywaniem poczęstunku.

2. Procedury organizacji wydarzeń artystycznych w przestrzeni Galerii i Pracowni ArtBrut minimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem, dlatego odbiorcy wydarzeń artystycznych realizowanych w przestrzeni Galerii i Pracowni ArtBrut decydują się na udział na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić roszczeń wobec organizatora i organu zarządzającego jakim jest Zarząd Stowarzyszenia Świat Nadziei. 

§ 6

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem COVID-19. 

1. W przypadku wystąpienia u osoby niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć ją od działań i odesłać transportem indywidualnym do domu. Należy powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

2. Osoba ta powinna oczekiwać na transport w pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie jej od innych osób lub w wyznaczonej do tego celu przestrzeni zapewniającej odstęp od innych na min 2 m.

3. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba z niepokojącymi objawami, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

4. Rekomendowane jest stosowanie się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

5. Zaleca się ustalenie listy osób zatrudnionych, uczestników zajęć oraz odbiorców wydarzeń, z  którymi  podejrzewana  o  zakażenie  osoba miała bezpośredni kontakt, przebywających w tym samym czasie i w tej samej części/częściach lokalu co osoba podejrzewana o zakażenie, ponieważ może to być bardzo pomocne w działaniach służb sanitarnych.

 

Przydatne instrukcje:

mycia rąk: https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/

dezynfekcji rąk: https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/

prawidłowego zdejmowania maseczki: https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/

prawidłowego zdejmowania rękawiczek: https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/